Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

e-Izdavaštvo

DRUGI POZIV
za dostavljanje tekstova za novi broj časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, XXI, 2018.

Obavještavamo sve zainteresovane autore koji žele objaviti svoje članke u časopisu Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (XXI, 2018.) da je poziv otvoren do 3. 9. 2018. godine. Molimo sve one koji žele objaviti tekstove da to učine u navedenom roku jer će aplikacija za prijavu članka nakon naznačenog krajnjeg roka biti zatvorena za primanje novih radova. Na taj način, osiguravamo i da se na vrijeme pristupi aktivnostima na obradi tekstova (recenzija, lektura, tehnička obrada i priprema za štampu) i poštuje planirani termin za štampu u oktobru 2018. godine.

Materijali se dostavljaju na e-mail: radovi@ff-eizdavastvo.ba.

Svi radovi treba da sadrže sljedeće elemente:

 • sažetak, ključne riječi i naslov na engleskom jeziku (bez obzira na kojem je jeziku rad pisan);
 • popis literature: abecedno, latinično pismo.

Svi autori treba da potpišu:

 • Izjavu o originalnosti rada (uključujući digitalni potpis) i
 • Izjavu kojom dozvoljavaju objavljivanje rada u otvorenom pristupu.

Nakon provedenog recenzentskog postupka, radovi označeni tipologijom „naučni“ i „stručni“ bit će proslijeđeni na Univerzitet u Sarajevu kako bi se provela procedura njihove provjere primjenom softvera za detekciju potencijalnog plagijarizma.

Prilozi:

Redakcija

Radova Filozofskog fakulteta u SarajevuObavještenje

Obavještavamo Vas da je Redakcija časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu u novom sastavu, kako slijedi:

 1. dr. Amela Šehović, glavna urednica Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu,
 2. dr. Amila Kasumović, urednica za oblast nefiloloških disciplina (članovi: dr. Lejla Hodžić i dr. Kenan Šljivo),
 3. dr. Alena Ćatović, urednica za oblast filoloških disciplina (članice: dr. Đenita Haverić i dr. Adijata Ibrišimović-Šabić).

Također Vas obavještavamo da će u Redakciju Radova biti uključeni i inostrani članovi sa međunarodnom naučnom reputacijom, o čemu ćete uskoro biti informirani.

Kako smo nastavili proces prijave časopisa Radovi Filozofskog fakulteta za EBSCO host i ERIH, prema novim saznanjima, neophodno je da se naredni broj časopisa za 2018. godinu priredi prema obaveznim kriterijima, a to su:

Svi radovi treba da sadrže sljedeće elemente:

 • sažetak, ključne riječi i naslov na engleskom jeziku (bez obzira na kojem je jeziku rad pisan);
 • popis literature: abecedno, latinično pismo.

Napomena: Uz ovu obavijest, u prilogu su date i Upute za autore (harvardski stil citiranja). Također, zainteresirani mogu pogledati detaljne upute za harvardski stil citiranja na:
OVOM LINKU

Svi autori treba da potpišu:

 • Izjavu o originalnosti rada (uključujući digitalni potpis) i
 • Izjavu kojom dozvoljavaju objavljivanje rada u otvorenom pristupu.
 • 2/3 radova bi trebali činiti radovi autora/ica zaposlenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a 1/3 radovi vanjskih saradnika/ica.
 • Nakon provedenog recenzentskog postupka, radovi označeni tipologijom „naučni“ bit će proslijeđeni na Univerzitet u Sarajevu kako bi se provela procedura njihove provjere na softveru za detekciju plagijarizma.

Rok za predaju radova je 20. 6. 2018. godine, a najkasnije do 3. 9. 2018. godine.

Molimo sve one koji žele objaviti tekstove da to učine u navedenom roku jer će aplikacija za prijavu članka nakon naznačenog krajnjeg roka biti zatvorena za primanje novih radova. Na taj način, osiguravamo i da se na vrijeme pristupi aktivnostima na obradi tekstova (recenzija, lektura, tehnička obrada i priprema za štampu) i poštuje planirani termin za štampu do kraja 2018. godine.

Materijali se dostavljaju na e-mail: radovi@ff-eizdavastvo.ba.

Prilozi:

Redakcija

Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu


Obavještenje

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorante Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je otvoren Poziv za dostavljanje tekstova za Radove Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXI za 2018. godinu.
Rok za predaju tekstova je 5.5.2018. godine a prilozi se dostavljaju na e-mail: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba.
Uzorak za objavljivanje članaka u časopisu Radovi FF se može naći na web stranici Fakulteta: Uputstva, kao i Upute za autore.
Molimo sve one koji žele da objave tekstove da to učine u navedenom roku kako bi mogli blagovremeno pristupiti aktivnostima recenzentskog postupka i obrade tekstova te time ispoštovati planirani termin za objavljivanje.

  Redakcija e-Izdavaštva

Obavještenje

Obavještavamo Vas da su Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XX, 2017. objavljeni i nalaze se na linku: Serijske publikacije

  Redakcija e-Izdavaštva

Obavještenje

N.B. Redakcija zadržava pravo da ažurira prijavne formulare i druge prateće materijale u cilju poboljšanja kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta. Prijave se primaju kontinuirano tokom cijele godine. Redakcija se sastaje, u pravilu, četiri puta godišnje što uvjetuje i vrijeme obrade prijave za objavljivanje rukopisa.

  Redakcija e-Izdavaštva